Księ­gi Mitów – dlaczego warto zain­west­ować w takie akce­so­ria RPG?
22 listopa­da 2022

Autor: Justes­sa

Kat­e­go­ria: Handouty

Jesteś miłośnikiem przygód w kli­ma­cie hor­rorów H. P. Love­crafta? W ostat­nich lat­ach mroczne sys­te­my z dreszczykiem cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią wśród fanów papierowych gier RPG. Prowadzisz długie kam­panie i szukasz sposobów na to, aby je uroz­maicić, a przy tym kon­trolować postępy swoich Graczy? W takim razie powinieneś poz­nać Księ­gi Mitów. Zas­tanaw­iasz się nad tym, do czego mogą Ci się przy­dać takie akce­so­ria RPG? W poniższym tekś­cie postaramy się rozwiać Two­je wąt­pli­woś­ci związane z tym tematem.

Czym są Księgi Mitów?

W grach opar­tych na mitologii stwor­zonej przez samego mis­trza hor­roru Gracze zazwyczaj zagłębi­a­ją się w plu­gawe treś­ci, szuka­jąc zak­lęć, czy rytu­ałów, które nieste­ty odciska­ją nieod­wracalne pięt­no na ich psy­chice. Choć postaci zapoz­na­ją się z ich zawartoś­cią przez wiele tygod­ni, to jed­nak w rzeczy­wis­toś­ci Gracze między roz­gry­wka­mi mogą o wielu rzeczach zapom­nieć. W takiej sytu­acji z pomocą przy­chodzą Ci akce­so­ria RPG zwane Księga­mi Mitów. To niewielkie pro­duk­ty, o for­ma­cie A5, które wyko­nane są z grubego papieru. Każ­da z nich ma miejsce na zapisanie takich infor­ma­cji jak np. tytuł wolu­minu, jego autor, język, data wyda­nia, utra­ta PP, czy czas, jaki różne postaci poświę­ciły na poz­nanie jego tajników. Pon­ad­to tego typu artykuły ozdo­bione są przepiękny­mi grafika­mi, które poz­wolą Grac­zowi na najwyższy poziom immersji.

Księgi Mitów – jakie są zalety tych akcesoriów RPG?

Jako Mis­trz Gry z pewnoś­cią zda­jesz sobie sprawę z tego, że inwest­y­c­ja w solidne akce­so­ria RPG to strzał w dziesiątkę. Do czego przy­dadzą Ci się pro­ponowane przez nas Księ­gi Mitów? Spieszymy z wyjaśnieniem!

Nigdy więcej chaosu

Szukasz sposobu na to, aby wyzbyć się chao­su na ses­jach? Przez nied­balst­wo lub zapom­i­nalst­wo Gracze – lub co gorsza, Ty – myli­cie się w szczegółach kam­panii? Jed­ną z pod­sta­wowych zalet Ksiąg Mitów jest to, że pomogą Ci kon­trolować stan gry. W jaki sposób? Ty lub Twoi Gracze może­cie na nich spisy­wać postępy w zagłę­bi­e­niu się w plu­gawej wiedzy. Dzię­ki temu Twoi przy­ja­ciele nie będą musieli już nigdy szukać, na którym skrawku kar­ty postaci ostat­nio zan­otowali swój sukces. Pon­ad­to takie akce­so­ria RPG mają spec­jalne miejsce do zapisa­nia, kiedy i gdzie owa Księ­ga została znaleziona. Gracze dosta­jąc w ręce taki artykuł, nie będą mieć też wąt­pli­woś­ci, kto takie arte­fak­ty posi­a­da w swoim ekwipunku. Na dodatek, gdy któryś z bohaterów otworzy swój umysł na obłęd i przeczy­ta lek­turę od des­ki do des­ki – pomoc dla Gracza w postaci Księ­gi Mitów będzie nie tylko nagrodą, ale również fan­tasty­czną ściągą. Zapisane w środ­ku infor­ma­c­je zde­cy­dowanie przyspieszą pro­ces przy­pom­i­na­nia sobie szczegółów doty­czą­cych Księ­gi, ale także odciążą prowadzącego od pytań Graczy – skąd to mamy?”, co to nam dawało?”. To oszczędzi Wam wychodzenia z kli­matu gry, czym nieuchron­nie skończyło­by się wer­towanie podręczników.

Niebanalna atrakcja dla Graczy

Prowadząc kam­panie oparte na hor­rorze, bez wąt­pi­enia ori­en­tu­jesz się, jak ważne jest stworze­nie odpowied­niego kli­matu. Dlat­ego powinieneś pomóc swoim przy­ja­ciołom, wejść w ten świat i odczuwać go niemal na włas­nej skórze. Nieza­leżnie od tego, czy w ręce drużyny wpad­nie pradawny manuskrypt, papirus, książ­ka, czy współcześnie wydany wolu­min, w naszym sklepie zna­jdziesz takie Księ­gi Mitów, które odd­adzą ten kli­mat. Zaopa­trzysz się u nas w 3 zestawy, w których zna­j­du­je się po 5 sztuk akce­soriów w 3 różnych wzorach.

  • Księ­gi Mitów I – w tym kom­ple­cie zna­jdziesz schludne, klasy­czne oraz nowoczesne, a także krwawe mod­ele. To bard­zo uni­w­er­salne pro­duk­ty, które świet­nie sprawdzą się w każdej rozgrywce.
  • Księ­gi Mitów II – to efek­towny zestaw, w którym są artykuły o wzo­rach egip­s­kich, aztec­kich oraz takich, spraw­ia­ją­cych wraże­nie ręcznego wykonania.
  • Księ­gi Mitów III – abso­lut­ną nowoś­cią, która niedłu­go pojawi się w sklepie, jest trze­ci paki­et Ksiąg Mitów, w którym są mod­ele elek­tron­iczne, hin­duskie i gotyckie.

Kusząca tajemnica

Księ­gi Mitów pod­czas gry częs­to kuszą bohaterów. Choć sami nie zna­ją ich zawartoś­ci i nie wiedzą, czy warto będzie czy­tać te pełne bluźnier­czej wiedzy kar­ty, to jed­nak zazwyczaj decy­du­ją się zro­bić krok w stronę obłę­du. Pro­ponowane przez nas akce­so­ria RPG tak samo staną się zakazanym owocem wypa­try­wanym niecier­pli­wie przez Twoich przy­jaciół. W końcu, zan­im je przeczy­ta­ją w grze, ich treść jest owiana tajem­nicą. Dlat­ego powinieneś spiąć każdą z przy­go­towanych przez siebie Ksiąg spinaczem do papieru w taki sposób, aby Gracze nie byli w stanie pode­jrzeć ich zawartoś­ci. Gwaran­tu­je­my, że taka tajem­ni­ca będzie intry­gowała i zachę­cała do dal­szej roz­gry­w­ki, przez co cała druży­na będzie mogła stop­niowo pogrążać się w szaleństwie.

Jeżeli chcesz więc zro­bić zarówno duże wraże­nie na swoich Graczach, jak i skrupu­lat­nie skat­a­l­o­gować ich wiedzę, warto, abyś zaopa­trzył się w prak­ty­czne akce­so­ria RPG, jaki­mi są Księ­gi Mitów. Wszys­tkie wymienione wyżej mod­ele zna­jdziesz w asorty­men­cie naszego sklepu. Zapoz­naj się z naszą ofer­tą i sam oceń, który z trzech kom­pletów będzie najbardziej pasował do real­iów prowad­zonej przez Ciebie kampanii.