Aktualności

Szukasz inspiracji na sesję? Intere­su­je Cię zasa­da dzi­ała­nia które­goś z naszych hand­outów? A może po pros­tu lubisz czy­tać o RPGach? To dzi­ał dla Ciebie!

 

Komu spodoba się Rada Pięciu?

Komu spodoba się Rada Pięciu? 

Chcesz pow­ięk­szyć swo­ją kolekcję gier, ale nie jesteś przeko­nany, na jaką się zde­cy­dować? Ostat­nio na rynku pojaw­iła się propozy­c­ja, której zakup powinieneś poważnie rozważyć. Szy­bkie par­tie, różne wari­anty poje­dynków i możli­wość posz­erza­nia swo­jej talii, to zaled­wie kil­ka z zalet, jakie ma Rada Pię­ciu. Nie jesteś pewien, czy ta opc­ja jest pozy­cją, która Cię zain­tere­su­je? W tym artykule postaramy się rozwiać Two­je wąt­pli­woś­ci związane z tym tematem! 

Jakie liczniki przydadzą Ci się na sesjach? Poznaj akcesoria RPG, które warto kupić!

Jakie liczniki przydadzą Ci się na sesjach? Poznaj akcesoria RPG, które warto kupić! 

Licze­nie punk­tów życia, many, amu­nicji, czy innych zmi­en­nych statystyk spraw­ia kłopo­ty Two­jej drużynie? Nic w tym dzi­wnego. Jeden błąd lub niewyraźny zapis na kar­cie postaci wystar­czy, aby w dynam­iczną roz­gry­wkę wkradł się chaos. Przez to ekipa zami­ast na odgry­wa­niu, sku­pia się na dochodze­niu, kto i kiedy się pomylił. Aby poradz­ić sobie z taką sytu­acją, przy­dadzą Ci się liczni­ki. Jakie akce­so­ria RPG tego typu będą dobrym wyborem? Czy­taj dalej, a pod­powiemy Ci, w jakie mod­ele warto zainwestować. 

Moc sylwestrowych atrakcji, czyli jak przygotować sesję RPG na ten wyjątkowy dzień

Moc sylwestrowych atrakcji, czyli jak przygotować sesję RPG na ten wyjątkowy dzień 

Dla wielu osób ide­al­ny syl­west­er to taniec, muzy­ka i zabawa w tłu­mie do białego rana. Jest jed­nak spore grono, które zami­ast na zor­ga­ni­zowaną, wielką imprezę, woli wybrać się na sesję RPG. Jeżeli wraz ze swo­ją ekipą planu­je­cie przy­witać nowy rok przy grach fab­u­larnych, warto, abyś­cie się należy­cie przy­go­towali do takiego wydarzenia. Zas­tanaw­iasz się nad tym, jak spraw­ić, by wszyscy dłu­go wspom­i­nali tę roz­gry­wkę? Czy­taj dalej, a poz­nasz kil­ka rad związanych z tym, jak przyszykować taką przy­godę, która zapa­da w pamięć!

Jaki prezent pod choinkę będzie najlepszy dla fana RPG? Poznaj nasze typy!

Jaki prezent pod choinkę będzie najlepszy dla fana RPG? Poznaj nasze typy! 

Boże Nar­o­dze­nie to przy­jem­ny okres pełen rodzin­nego ciepła. To wtedy masz okazję nie tylko miło spędz­ić czas, ale również wymienić się z bliski­mi wyjątkowy­mi niespodzianka­mi. Nie dzi­wi więc fakt, iż zależy Ci na tym, aby upominek od Ciebie wywołał na twarzy obdarowanego sze­ro­ki uśmiech. Zas­tanaw­iasz się nad tym, jaki prezent pod choinkę będzie najlep­szy dla fana RPG? Czy­taj dalej, a pod­powiemy Ci nasze typy, które bez wąt­pi­enia zro­bią na nim duże wrażenie.

Jaki prezent wybrać dla nerda pod choinkę? Poznaj podręczniki RPG, na które nie wydasz fortuny!

Jaki prezent wybrać dla nerda pod choinkę? Poznaj podręczniki RPG, na które nie wydasz fortuny! 

Chcesz wręczyć przy­ja­cielowi na świę­ta podręcznik RPG? To świet­ny wybór dla miłośni­ka gier fab­u­larnych. Jed­nak tego typu artykuły zazwyczaj łączą się ze sporym wydatkiem. Obaw­iasz się, że Twój budżet nie wystar­czy na to, aby zro­bić atrak­cyjną niespodziankę bliskiej Ci oso­bie? Niepotrzeb­nie! Na rynku dostęp­ne są bard­zo intrygu­jące sys­te­my, których cena nie nad­wyręży moc­no Two­jego port­fela. Czy­taj dalej, a pod­powiemy Ci, jaki niedro­gi prezent najlepiej wybrać dla ner­da pod choinkę.

Podręczniki RPG – jakie wybrać na prezent pod choinkę? Podpowiadamy!

Podręczniki RPG – jakie wybrać na prezent pod choinkę? Podpowiadamy! 

Szukasz ide­al­nego świątecznego podarunku? Jeżeli chcesz trafić w gus­ta miłośni­ka RPG, podręczni­ki do gier fab­u­larnych będą fan­tasty­cznym pomysłem. Prob­le­mem może okazać się jed­nak to, że obec­nie na rynku zna­jdziesz prz­eróżne pro­duk­ty tego typu. Zas­tanaw­iasz się, jak spośród wielu artykułów wybrać najlep­szy upominek? W tym artykule pod­powiemy Ci, jakie podręczni­ki RPG będą świet­nym prezen­tem pod choinkę.

Księgi Mitów – dlaczego warto zainwestować w takie akcesoria RPG?

Księgi Mitów – dlaczego warto zainwestować w takie akcesoria RPG? 

Jesteś miłośnikiem przygód w kli­ma­cie hor­rorów H. P. Love­crafta? W ostat­nich lat­ach mroczne sys­te­my z dreszczykiem cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią wśród fanów papierowych gier RPG. Prowadzisz długie kam­panie i szukasz sposobów na to, aby je uroz­maicić, a przy tym kon­trolować postępy swoich Graczy? W takim razie powinieneś poz­nać Księ­gi Mitów. Zas­tanaw­iasz się nad tym, do czego mogą Ci się przy­dać takie akce­so­ria RPG? W poniższym tekś­cie postaramy się rozwiać Two­je wąt­pli­woś­ci związane z tym tematem.

Pieniądze na sesji RPG – 3 powody, dla których musisz mieć te akcesoria

Pieniądze na sesji RPG – 3 powody, dla których musisz mieć te akcesoria 

Szukasz pomysłów na uroz­maice­nie swoich sesji? A może obaw­iasz się tego, że Ty i Twoi Gracze popada­cie w rutynę? Bez wzglę­du na to, na które z tych pytań odpowiedzi­ałeś twierdzą­co, mamy dla Ciebie ide­alne rozwiązanie. Jeżeli chcesz zain­try­gować swoich przy­jaciół, z który­mi grasz przy stole, postaw na sprawd­zone akce­so­ria RPG. Do takich pro­duk­tów zal­icza się np. adek­wat­na do sys­te­mu walu­ta. Czy­taj dalej, a poz­nasz 3 powody, dla których warto w nią zainwestować.