Jakie liczni­ki przy­dadzą Ci się na ses­jach? Poz­naj akce­so­ria RPG, które warto kupić!
12 sty­cz­nia 2023

Autor: Justes­sa

Kat­e­go­ria: Handouty

Licze­nie punk­tów życia, many, amu­nicji, czy innych zmi­en­nych statystyk spraw­ia kłopo­ty Two­jej drużynie? Nic w tym dzi­wnego. Jeden błąd lub niewyraźny zapis na kar­cie postaci wystar­czy, aby w dynam­iczną roz­gry­wkę wkradł się chaos. Przez to ekipa zami­ast na odgry­wa­niu, sku­pia się na dochodze­niu, kto i kiedy się pomylił. Aby poradz­ić sobie z taką sytu­acją, przy­dadzą Ci się liczni­ki. Jakie akce­so­ria RPG tego typu będą dobrym wyborem? Czy­taj dalej, a pod­powiemy Ci, w jakie mod­ele warto zainwestować.

Liczniki – jakie akcesoria RPG wybrać?

Obec­nie na rynku zna­jdziesz sze­ro­ki wybór prz­eróżnych liczników, które dobrze sprawdzą się na sesji. Jed­nak warto, abyś sięgnął po pro­duk­ty, które są nie tylko bard­zo prak­ty­czne, ale również este­ty­czne. Akce­so­ria RPG wpisu­jące się w kli­mat roz­gry­w­ki zapewnią całej drużynie wyższy poziom immer­sji. Jakie pro­duk­ty są warte Two­jej uwagi?

Magazynki

Two­ja postać uży­wa pis­to­le­tu? Jeżeli chcesz moc­niej wczuć się w rolę, postaw na jedyny w swoim rodza­ju gadżet, jakim jest mag­a­zynek. To seg­men­towe akce­so­ri­um, które możesz złożyć w taki sposób, aby ilość amu­nicji odpowiadała pojem­noś­ci broni Two­jego bohat­era. Z czego się skła­da taki artykuł? Ma 5 częś­ci, które w bard­zo łatwy sposób moż­na ze sobą połączyć. Pon­ad­to posi­a­da zaślep­kę oraz 13 powys­trza­łowych łusek. Oznacza to, że takie ele­men­ty mają unika­towy ksz­tałt i niegdyś były uży­wane na prawdzi­wej strzel­ni­cy. Stwor­zony przez nas pro­dukt może pomieś­cić od 1 do 13 pocisków. Co w przy­pad­ku, gdy chci­ałbyś uzyskać więk­szą pojem­ność? Zawsze możesz kupić dwa mag­a­zyn­ki i połączyć je ze sobą. Jeżeli chcesz zro­bić niespodziankę dla swo­jej drużyny, możesz sko­rzys­tać z pro­mocji 3+1. Decy­du­jąc się na taki zestaw, płacisz za 3 akce­so­ria, a w Two­je ręce trafi kom­plet czterech magazynków! 

Bębenki

Kole­jny­mi licznika­mi, które z pewnoś­cią Ci się przy­dadzą, są bęben­ki. W przy­pad­ku, gdy grasz rewol­werow­cem lub prowad­zona przez Ciebie kam­pa­nia umiejs­cowiona jest w USA w lat­ach 20. ubiegłego wieku, to abso­lut­ny must have! Pro­ponowane przez nas akce­so­ria wyko­nane są metodą druku 3D. Dzię­ki temu maksy­mal­nie odzwier­cied­la­ją prawdzi­wy bębenek rewol­weru. To sty­lowy, czarny pro­dukt, który w kom­ple­cie posi­a­da 6 powys­trza­łowych łusek. Każ­da z nich jest inna, ale dzię­ki prze­myślanej budowie pro­duk­tu, te częś­ci łat­wo jest włożyć i wyjąć. Po pier­wsze, bęben­ki mają swoiste ograniczni­ki, które zapo­b­ie­ga­ją przed zbyt głębokim wciśnię­ciem łusek. Z drugiej strony wyposażone są w niewielkie otwory, przez które możesz delikat­nie wypch­nąć nies­forny pocisk. Takie artykuły dostęp­ne są w bard­zo atrak­cyjnej cenie i również możesz je kupić w pro­mocji 3+1. 

Wieże

Z kolei wieża to rewela­cyjny wybór liczni­ka dla Mis­trza Gry. To wyjątkowo este­ty­czny pro­dukt, dzię­ki które­mu będziesz mógł w widocznym miejs­cu trzy­mać swo­je zaso­by. Przy tym to zgrab­ny artykuł, który jest stwor­zony z głową, ponieważ nie zabiera wiele miejs­ca na stole. Przyzwycza­iłeś się do trzy­ma­nia żetonów przy kar­cie postaci? To akce­so­ri­um uchroni Cię przed żmud­nym poszuki­waniem zgu­bionych ele­men­tów, które w trak­cie emocjonu­jącej roz­gry­w­ki mogą zsunąć się na podłogę. Do wieży dołąc­zone jest 20 żetonów, na których umieszc­zone jest sub­telne logo. Te ele­men­ty wys­tępu­ją w dwóch kolorach, dzię­ki czemu Twoi Gracze będą mogli widzieć jak na dłoni, ile punk­tów zna­j­du­je się w Two­jej puli. Pon­ad­to za sprawą takiego akce­so­ri­um sam przekonasz się o tym, jak bard­zo satys­fakcjonu­ją­cy jest moment, w którym wycią­gasz żetony mające decy­dować o losie postaci. Czy z wieży może korzys­tać tylko MG? Nie! To od Ciebie zależy, w jaki sposób uży­jesz takiego artykułu. Możesz przy jego pomo­cy liczyć jako Gracz swo­je punk­ty życia, many, a nawet pieniądze. 

 

Decy­du­jąc się na tego typu akce­so­ria RPG, znacznie ułatwisz sobie roz­gry­wkę. Zapom­nisz o tym, jak kłopotli­we bywa­ją pomył­ki, czy nieczytelne zapis­ki pojaw­ia­jące się na mar­gin­e­sach kart postaci. Wszys­tkie wyżej wymienione liczni­ki zna­jdziesz w naszym sklepie w bard­zo atrak­cyjnych cenach. Jeżeli chcesz, aby Two­ja ekipa pod­czas sesji skupiła się na emocjonu­ją­cych przy­go­dach, a nie kłót­ni­ach, to pro­duk­ty, w które powinieneś zainwestować. 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opub­likowany. Pola, których wypełnie­nie jest wyma­gane, są oznac­zone sym­bol­em *