Polityka cookies

 1. Ser­wis nie zbiera w sposób automaty­czny żad­nych infor­ma­cji, z wyjątkiem infor­ma­cji zawartych w plikach cookies.
 2. Pli­ki cook­ies (tzw. „ciastecz­ka”) stanow­ią dane infor­maty­czne, w szczegól­noś­ci pli­ki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu i przez­nac­zone są do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­a­ją nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.
 3. Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu pli­ki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest oper­a­tor Ser­wisu Michał Bań­ka prowadzą­cy dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą „RPG Media Michał Bań­ka” ul. Fran­cisz­ka Paszkowskiego 1, 05–840 Brwinów, NIP: 5342191081, REGON: 140228370.
 4. Pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane są w celu: 
  1. dos­tosowa­nia zawartoś­ci stron inter­ne­towych Ser­wisu do pref­er­encji Użytkown­i­ka oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych; w szczegól­noś­ci pli­ki te pozwala­ją rozpoz­nać urządze­nie Użytkown­i­ka Ser­wisu i odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową, dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które poma­ga­ją zrozu­mieć, w jaki sposób Użytkown­i­cy Ser­wisu korzys­ta­ją ze stron inter­ne­towych, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tu­ry i zawartości;
  3. utrzy­manie sesji Użytkown­i­ka Ser­wisu (po zal­o­gowa­niu), dzię­ki której Użytkown­ik nie musi na każdej pod­stron­ie Ser­wisu ponown­ie wpisy­wać loginu i hasła;
 5. W ramach Ser­wisu stosowane są następu­jące rodza­je plików cookies: 
  1. „niezbędne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wisu, np. uwierzytel­ni­a­jące pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­ni­a­nia w ramach Serwisu;
  2. pli­ki cook­ies służące do zapewnienia bez­pieczeńst­wa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach Serwisu;
  3. „wyda­jnoś­ciowe” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Serwisu;
  4. „funkcjon­alne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące „zapamię­tanie” wybranych przez Użytkown­i­ka ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­j­su Użytkown­i­ka, np. w zakre­sie wybranego języ­ka lub regionu, z którego pochodzi Użytkown­ik, rozmi­aru czcion­ki, wyglą­du strony inter­ne­towej itp.;
  5. „reklam­owe” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące dostar­czanie Użytkown­ikom treś­ci reklam­owych bardziej dos­tosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przy­pad­kach opro­gramowanie służące do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych (przeglą­dar­ka inter­ne­towa) domyśl­nie dopuszcza prze­chowywanie plików cook­ies w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka. Użytkown­i­cy Ser­wisu mogą dokon­ać w każdym cza­sie zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych plików cook­ies. Ustaw­ienia te mogą zostać zmienione w szczegól­noś­ci w taki sposób, aby blokować automaty­czną obsługę plików cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglą­dar­ki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każ­do­ra­zowym zamieszcze­niu w urządze­niu Użytkown­i­ka Ser­wisu. Szczegółowe infor­ma­c­je o możli­woś­ci i sposobach obsłu­gi plików cook­ies dostęp­ne są w ustaw­ieni­ach opro­gramowa­nia (przeglą­dar­ki internetowej).
 7. Oper­a­tor Ser­wisu infor­mu­je, że ograniczenia stosowa­nia plików cook­ies mogą wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­noś­ci dostęp­ne na stronach inter­ne­towych Serwisu.
 8. Pli­ki cook­ies zamieszczane w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu i wyko­rzysty­wane mogą być również przez współpracu­ją­cych z oper­a­torem Ser­wisu reklam­odaw­ców oraz part­nerów. Pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane przez part­nerów oper­a­to­ra strony inter­ne­towej, w tym w szczegól­noś­ci użytkown­ików strony inter­ne­towej, podle­ga­ją ich włas­nej poli­tyce prywatności.