Regulamin Sklepu Internetowego Baniaka

 §1 Postanowienia ogólne:

 1. Sklep inter­ne­towy https://sklep.baniaka.pl prowad­zony jest przez Michała Bańkę prowadzącego dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą „RPG Media Michał Bań­ka” ul. Fran­cisz­ka Paszkowskiego 1, 05–840 Brwinów, NIP: 5342191081, REGON: 140228370.
 2. Użyte w reg­u­laminie poję­cia oznaczają:
 • Dni robocze – dni tygod­nia od poniedzi­ałku do piątku z wyłącze­niem dni usta­wowo wol­nych od pracy,
 • Klient – oso­ba fizy­cz­na, oso­ba praw­na lub jed­nos­t­ka orga­ni­za­cyj­na nieposi­ada­ją­ca osobowoś­ci prawnej, ale posi­ada­ją­ca zdol­ność prawną, korzys­ta­ją­ca ze Sklepu Internetowego,
 • Kon­sument – Klient będą­cy osobą fizy­czną, dokonu­jącą ze Sprzedaw­cą czyn­noś­ci prawnej niezwiązanej bezpośred­nio z jej dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą lub zawodową,
 • Koszyk – funkcjon­al­ność Sklepu Inter­ne­towego umożli­wia­ją­ca wyświ­et­lanie wybranych przez Klien­ta pro­duk­tów do zakupu, a także wprowadze­nie i mody­fikację danych zamówienia przed jego złożeniem,
 • Paczko­mat – urządze­nie do samodziel­nego odbiera­nia i nadawa­nia przesyłek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygod­niu, którego oper­a­torem jest InPost Paczko­maty sp. z o. o. z siedz­ibą w Krakowie (30–624), przy ul. Mal­borskiej 130.

§2 Korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych Sklepu Inter­ne­towego, niezbędne jest urządze­nie koń­cowe z dostępem do sieci Inter­net i przeglą­darką inter­ne­tową typu Inter­net Explor­er, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozil­la Fire­fox, Opera lub Safari w aktu­al­nej wer­sji. Do korzys­ta­nia z niek­tórych funkcjon­al­noś­ci Sklepu Inter­ne­towego, w tym rejes­tracji w Sklepie Inter­ne­towym, a także składa­nia zamówień na pro­duk­ty, jest niezbędne akty­wne kon­to pocz­ty elek­tron­icznej (e‑mail).
 2. Klient zobow­iązany jest pon­ad­to do pow­strzymy­wa­nia się od jakiejkol­wiek akty­wnoś­ci, która mogła­by negaty­wnie wpłynąć na praw­idłowe funkcjonowanie Sklepu Inter­ne­towego lub wyko­rzysty­wanie go do celów sprzecznych z jego przez­nacze­niem. Zabro­nione jest dostar­czanie przez Klien­tów treś­ci bezprawnych, narusza­ją­cych pra­wo lub dobre obyczaje.
 3. Infor­ma­c­je o pro­duk­tach dostęp­nych w Sklepie Inter­ne­towym stanow­ią zaprosze­nie do zawar­cia umowy w rozu­mie­niu art. 71 Kodek­su cywilnego. Złoże­nie zamówienia przez Klien­ta oznacza złoże­nie ofer­ty zawar­cia umowy sprzedaży (kup­na) zamówionego pro­duk­tu. Potwierdze­nie przyję­cia zamówienia przez Sprzedaw­cę jest oświad­cze­niem o przyję­ciu ofer­ty. Potwierdze­nie otrzy­ma­nia zamówienia przez Sprzedaw­cę (zaw­ier­a­jące wyszczegól­nie­nie wszys­t­kich istot­nych skład­ników zamówienia) następu­je poprzez przesłanie Klien­towi wiado­moś­ci e‑mail. W przy­pad­ku braku potwierdzenia przez Sprzedaw­cę zamówienia w ter­minie 7 dni umowa nie zosta­je zawarta – wszelkie doko­nane płat­noś­ci zosta­ją niezwłocznie zwró­cone Klientowi.
 4. Zamówienia moż­na składać za pośred­nictwem Sklepu inter­ne­towego przez 7 dni w tygod­niu, 24 godziny na dobę, po zare­je­strowa­niu się zgod­nie z niniejszym reg­u­laminem lub po poda­niu niezbęd­nych danych osobowych i adresowych umożli­wia­ją­cych real­iza­cję zamówienia bez dokony­wa­nia rejestracji.
 5. Ceny pro­duk­tów wskazanych na stron­ie Sklepu inter­ne­towego podane są w zło­tych pol­s­kich i zaw­ier­a­ją podat­ki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 6. Ceny nie zaw­ier­a­ją kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Kon­sument dokonu­je wyboru sposobu dostawy w trak­cie składa­nia zamówienia. Łącz­na kwo­ta obe­j­mu­ją­ca cenę jak również o kosz­ty dostawy oraz inne kosz­ty wskazana jest w Koszyku przed złoże­niem zamówienia przez Klienta.
 7. Sprzedaw­ca może wprowadzać rabaty dla zare­je­strowanych klien­tów, przeprowadzać akc­je pro­mo­cyjne, kody raba­towe oraz wyprzedaże na odręb­nie określonych zasadach na określony czas, do wycz­er­pa­nia zapa­su pro­duk­tów pro­mo­cyjnych lub do odwoła­nia. Kody raba­towe posi­ada­ją okres ważnoś­ci, w cza­sie którego Klient może sko­rzys­tać z ofer­owanego rabatu. Kod raba­towy nie może być łąc­zony z żad­nym innym kodem raba­towym oraz inny­mi pro­moc­ja­mi, chy­ba, że reg­u­lamin danej pro­mocji stanowi inaczej.
 8. W przy­pad­ku, gdy przed­miotem zamówienia objętego pro­mocją lub rabatem jest paki­et lub zestaw pro­mo­cyjny, pra­wo do odstąpi­enia od umowy o którym mowa w § 7 może doty­czyć wyłącznie całego paki­etu lub zestawu pro­mo­cyjnego (nie ma możli­woś­ci rezy­gnacji z poje­dynczych pro­duk­tów wchodzą­cych w skład paki­etu lub zestawu promocyjnego).
 9. W celu rejes­tracji w Sklepie Inter­ne­towym należy wypełnić online for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny, poda­jąc imię i nazwisko (nick opcjon­al­nie), adres e‑mail oraz hasło, a także zapoz­nać się z postanowieni­a­mi niniejszego reg­u­laminu. Po wypełnie­niu i przesła­niu for­mu­la­rza rejes­tra­cyjnego przez Klien­ta, na podany przez Klien­ta adres pocz­ty elek­tron­icznej, przesyła potwierdze­nie doko­na­nia rejestracji.
 10. Rejes­trac­ja w Sklepie Inter­ne­towym tworzy kon­to Klien­ta i pozwala na:
 • zakupy w sklepie internetowym
 • przeglą­danie his­torii zamówień
 • komen­towanie i ocenę produktów
 • wzię­cie udzi­ału w pro­gramie lojalnościowym
 • udzi­ał w pro­moc­jach przez­nac­zonych tylko dla użytkown­ików posi­ada­ją­cych kon­to Klienta
 1. Rejes­trac­ja w Sklepie Inter­ne­towym jak również korzys­tanie z funkcjon­al­noś­ci Sklepu Inter­ne­towego jest nieod­płatne. Doko­nanie rejes­tracji oznacza zawar­cie przez Klien­ta ze Sprzedaw­cą umowy o świad­cze­nie usłu­gi elek­tron­icznej pole­ga­jącej na prowadze­niu kon­ta Klien­ta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Logowanie przez Klien­ta odby­wa się przy uży­ciu danych podanych w for­mu­la­rzu rejes­tra­cyjnym albo zmienionych następ­nie za pomocą ustaw­ień kon­ta Klienta.
 3. Kon­to utwor­zone w wyniku rejes­tracji prowad­zone jest dla Klien­ta przez czas nieoz­nac­zony. Klient może zrezyg­nować z prowadzenia kon­ta w Sklepie Inter­ne­towym i zażą­dać jego usunię­cia w każdym cza­sie. Z tytułu rezy­gnacji i usunię­cia kon­ta nie są pobier­ane jakiekol­wiek opłaty. Usuniecie kon­ta następu­je niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klien­ta umowy o świad­cze­nie usług drogą elek­tron­iczną, której przed­miotem jest prowadze­nie kon­ta Klien­ta. Kon­to moż­na usunąć przez pan­el Klien­ta, bez kon­tak­tu ze Sprzedaw­cą lub wysyła­jąc wiado­mość do Sprzedawcy.
 4. Sprzedaw­ca jest uprawniony do zablokowa­nia kon­ta Klien­ta w przy­pad­kach przewidzianych w powszech­nie obow­iązu­ją­cych przepisach prawa oraz w przypadku:
 • naruszenia praw osób trze­ci­ch, dóbr oso­bistych osób trze­ci­ch lub zasad współży­cia społecznego
 • pow­tarza­jące się (co najm­niej dwukrotne) narusze­nie przez Klien­ta postanowień niniejszego regulaminu.
 1. Zablokowanie kon­ta oznacza rozwiązanie umowy z Klien­tem o świad­cze­nie usług drogą elek­tron­iczną w try­bie natychmiastowym.
 2. W przy­pad­ku wyboru przez Klien­ta płat­noś­ci za zamówie­nie z góry (przelew, PayU), Klient jest obow­iązany do zapłaty pełnej ceny za zamówione pro­duk­ty, w tym za kosz­ty dostawy, nie później niż w ter­minie 5 dni roboczych od dnia otrzy­ma­nia przez Klien­ta potwierdzenia zamówienia. W związku z brakiem płat­noś­ci za zamówie­nie do Klien­ta wysyłana jest na podany przez niego adres e‑mail infor­ma­c­ja doty­czą­ca braku płat­noś­ci z wezwaniem do uiszczenia ceny w ter­minie kole­jnych 5 dni roboczych od dnia otrzy­ma­nia tej wiado­moś­ci . Zamówie­nie nie opła­cone w wyz­nac­zonym ter­minie zosta­je anu­lowane, a umowa jest uznawana za niezawartą.
 3. W przy­pad­ku braku odbioru zamówienia przez Klien­ta w ter­minie przewidzianym dla wybranego przez niego sposobu dostawy, Sprzedaw­ca kon­tak­tu­je się z Klien­tem wzy­wa­jąc go poprzez wiado­mość email, aby w wyz­nac­zonym ter­minie, nie krót­szym niż 5dni roboczych określił, czy żąda ponownej wysył­ki za pokryciem zwięk­szonych kosztów ponie­sionych przez Sprzedaw­cę (zwro­tu i ponownej wysył­ki). Sprzedaw­ca w infor­ma­cji zas­trze­ga, iż po bezskutecznym upły­wie wyz­nac­zonego ter­minu może od umowy odstąpić i obciążyć Klien­ta kosz­ta­mi nieode­branej przesył­ki – zgod­nie z cen­nikiem usług dostaw­cy wybranego przez Klienta.

§3 Płatności

 1. Sprzedaw­ca umożli­wia Klien­towi doko­nanie płat­noś­ci w następu­ją­cy sposób:
 • przelewem bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • poprzez płat­noś­ci elek­tron­iczne za pośred­nictwem ser­wisu PayU,
 1. Przelew bankowy należy zre­al­i­zować na następu­ją­cy rachunek bankowy:
  ING Bank Śląs­ki 17 1050 1924 1000 0097 1080 5426
 2. Dokonu­jąc przelewu Klient poda­je w jego tytule numer zamówienia podany w wiado­moś­ci email stanow­iącej potwierdze­nie otrzy­ma­nia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Obsługę płat­noś­ci elek­tron­icznych w przy­pad­ku ser­wisu PayU prowadzi spół­ka PayU S.A. z siedz­ibą w Poz­na­niu, przy ul. Grun­waldzkiej 182, 60 – 166 Poz­nań, wpisana do Rejestru Przed­siębior­ców Kra­jowego Rejestru Sądowego prowad­zonego przez Sąd Rejonowy Poz­nań – Nowe Mias­to i Wil­da w Poz­na­niu, VIII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, zgod­nie z reg­u­lam­i­na­mi usług dostęp­nym pod adresem: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

§4 Dostawa zamówień

 1. Sprzedaw­ca real­izu­je dostawę na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Polskiej.
 2. Sprzedaw­ca udostęp­nia następu­jące sposo­by dostawy towaru (przewidu­jące stosowne sposo­by płatności): 
  1. Kuri­er In Post – (przelew, PayU),
  2. Pocz­ta Pol­s­ka – (przelew, PayU),
  3. Paczko­maty InPost – (przelew, PayU)
 3. Ter­min real­iza­cji zamówienia na pro­duk­ty oznac­zone jako dostęp­ne wynosi 3 dni robocze i lic­zony jest od dnia wpły­wu pełnej zapłaty za zamówie­nie (przelew, PayU). W przy­pad­ku pro­duk­tów z dłuższym cza­sem real­iza­cji Sprzedaw­ca poda­je taką infor­ma­cję na stron­ie pro­duk­tu. Ter­min podany w dni­ach oznacza dni robocze (chy­ba że zaz­nac­zono inaczej),. W przy­pad­ku braku poda­nia w tytule przelewu numeru zamówienia zgod­nie z § 3 ust. 3 ter­min real­iza­cji ule­ga wydłuże­niu o czas potrzeb­ny do ziden­ty­fikowa­nia nieoz­nac­zonej płat­noś­ci i potwierdzenia, iż stanowi ona zapłatę za konkretne zamówienie.
 4. W przy­pad­ku zamówień przed­premierowych lub zamówień na życze­nie Kupu­ją­cych real­iza­c­ja zamówienia rozpoczy­na się w dniu pre­miery lub ter­minie określonym przez sprzedaw­cę wskazanym na stron­ie danego pro­duk­tu lub usłu­gi. W przy­pad­ku zmi­any podanej przy zamówie­niu daty, w szczegól­noś­ci prze­sunię­cia daty pre­miery przez pro­du­cen­ta, Klient zosta­je poin­for­mowany o powyższym fak­cie i nowej dacie real­iza­cji na adres email podany przy zamówieniu.
 5. Jeśli zamówiono pro­duk­ty o różnym cza­sie real­iza­cji dostawa następu­je w ter­minie real­iza­cji pro­duk­tów o najdłuższym cza­sie oczeki­wa­nia (po skom­ple­towa­niu całego zamówienia).
 6. Kosz­ty dostawy towaru wynoszą: 
  1. Kuri­er – 18 zł
  2. Paczko­maty InPost – 12 zł

§5 Reklamacje

 1. Sprzedaw­ca obow­iązany jest dostar­czyć towar bez wad. Odpowiedzial­ność w tym zakre­sie reg­u­lu­ją przepisy określone w art. 556 i nast. Kodek­su cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę:
 2. Klient może złożyć oświad­cze­nie o obniże­niu ceny albo odstąpi­e­niu od umowy, chy­ba że sprzedaw­ca niezwłocznie i bez nad­miernych niedo­god­noś­ci dla Klien­ta wymieni rzecz wadli­wą na wol­ną od wad albo wadę Ogranicze­nie to nie ma zas­tosowa­nia, jeżeli rzecz była już wymieniona lub napraw­iana przez sprzedaw­cę albo sprzedaw­ca nie uczynił zadość obow­iązkowi wymi­any rzeczy na wol­ną od wad lub usunię­cia wady.
 3. Klient będą­cy kon­sumentem, może zami­ast zapro­ponowanego przez sprzedaw­cę usunię­cia wady żądać wymi­any rzeczy na wol­ną od wad albo zami­ast wymi­any rzeczy żądać usunię­cia wady, chy­ba że doprowadze­nie rzeczy do zgod­noś­ci z umową w sposób wybrany przez Klien­ta jest niemożli­we albo wyma­gało­by nad­miernych kosztów w porów­na­niu ze sposobem pro­ponowanym przez sprzedaw­cę. Przy oce­nie nad­mier­noś­ci kosztów uwzględ­nia się wartość rzeczy wol­nej od wad, rodzaj i znacze­nie stwierd­zonej wady, a także bierze się pod uwagę niedo­god­noś­ci, na jakie narażał­by kupu­jącego inny sposób zaspokojenia.
 4. Obniżona cena powin­na pozostawać w takiej pro­por­cji do ceny wynika­jącej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozosta­je do wartoś­ci rzeczy bez wady.
 5. Kupu­ją­cy nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Rekla­mację z tytułu ręko­j­mi moż­na złożyć w następu­ją­cy sposób:
 • pisem­nie na adres Sprzedaw­cy: RPG Media Michał Bań­ka, ul. Fran­cisz­ka Paszkowskiego 1, 05–840 Brwinów
 • w formie wiado­moś­ci email na adres: sklep@baniaka.pl
 1. W zgłosze­niu rekla­ma­cyjnym w celu najszyb­szego jego roz­pa­trzenia należy podać: imię i nazwisko, adres kore­spon­den­cyjny, adres e‑mail, numer tele­fonu, dane doty­czące reklam­owanego towaru (określe­nie towaru, data zakupu i/lub numer zamówienia), opis wady w towarze, żądanie z tytułu przysługu­ją­cych praw z ręko­j­mi wynika­ją­cych z Kodek­su cywilnego.
 2. Rekla­mac­ja podle­ga roz­pa­trze­niu w ter­minie 14dni od dnia jej otrzy­ma­nia przez Sprzedaw­cę. Jeżeli Klient będą­cy kon­sumentem zażą­dał wymi­any rzeczy lub usunię­cia wady albo złożył oświad­cze­nie o obniże­niu ceny, określa­jąc kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedaw­ca nie usto­sunkował się do tego żąda­nia w ter­minie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Ewen­tu­alne zwroty towaru należy przesyłać w sposób uzgod­niony ze Sprzedaw­cą na adres: RPG Media Michał Bań­ka, ul. Fran­cisz­ka Paszkowskiego 1, 05–840 Brwinów.

§6 Gwarancja

 1. Pro­duk­ty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez pro­du­cen­ta, dys­try­b­u­to­ra lub przez inny pod­miot (gwaran­ta). Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykony­wać zgod­nie z warunk­a­mi zamieszc­zony­mi w kar­cie gwaran­cyjnej lub oświad­cze­niu gwaran­cyjnym gwaranta.
 2. Gwaranc­ja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zaw­iesza uprawnień Klien­ta wynika­ją­cych z przepisów o ręko­j­mi za wady rzeczy sprzedanej o których mowa w § 5.
 3. W przy­pad­ku pro­duk­tu, na który pro­du­cent, dys­try­b­u­tor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może sko­rzys­tać z uprawnień wynika­ją­cych z udzielonej rekla­mu­jąc pro­dukt bezpośred­nio do gwaran­ta lub sko­rzys­tać z uprawnień przysługu­ją­cych mu w sto­sunku do Sprzedaw­cy z tytułu ręko­j­mi zgod­nie z § 5.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kon­sument, który zawarł umowę na odległość, może w ter­minie 14 dni odstąpić od niej bez podawa­nia przy­czyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 7 pkt 7–8. Do zachowa­nia ter­minu wystar­czy wysłanie oświad­czenia przed jego upły­wem. Oświad­cze­nie o odstąpi­e­niu od umowy, moż­na złożyć w formie elek­tron­icznej na adres: sklep@baniaka.pl lub pisem­nie na adres: RPG Media Michał Bań­ka, ul. Fran­cisz­ka Paszkowskiego 1, 05–840 Brwinów
 2. Kon­sument może złożyć oświad­cze­nie o odstąpi­e­niu od umowy przy pomo­cy wzoru for­mu­la­rza odstąpi­enia od umowy stanow­iącego załącznik nr 1 do niniejszego reg­u­laminu i dołączanego do wiado­moś­ci email z potwierdze­niem zamówienia. Sko­rzys­tanie z for­mu­la­rza nie jest obow­ią W przy­pad­ku złoże­nia oświad­czenia o odstąpi­e­niu od umowy drogą elek­tron­iczną, Sprzedaw­ca potwierdza otrzy­manie oświad­czenia o odstąpi­e­niu od umowy za pośred­nictwem pocz­ty elektronicznej.
 3. Bieg ter­minu na odstąpi­e­nie od umowy rozpoczy­na się:
 4. dla umowy, w wyko­na­niu, której Sprzedaw­ca wyda­je towar, będąc zobow­iązany do prze­niesienia jej włas­noś­ci – od obję­cia towaru w posi­adanie przez Kon­sumen­ta lub wskazaną przez niego osobę trze­cią inną niż przewoźnik,
 5. dla umowy, która obe­j­mu­je wiele towarów, które są dostar­czane osob­no, par­ti­a­mi lub w częś­ci­ach – od obję­cia w posi­adanie ostat­niego towaru, par­tii lub częś­ci, a dla umowy, która pole­ga na reg­u­larnym dostar­cza­niu rzeczy przez czas oznac­zony — od obję­cia w posi­adanie pier­wszej z rzeczy.
 6. dla pozostałych umów — od dnia zawar­cia umowy.
 7. W przy­pad­ku odstąpi­enia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za nieza­wartą. Jeżeli Kon­sument złożył oświad­cze­nie o odstąpi­e­niu od umowy zan­im Sprzedaw­ca przyjął jego ofer­tę, ofer­ta przes­ta­je wiązać.
 8. Sprzedaw­ca ma obow­iązek niezwłocznie, nie później niż w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­czenia Kon­sumen­ta o odstąpi­e­niu od umowy, zwró­cić Kon­sumen­towi wszys­tkie doko­nane przez niego płat­noś­ci, w tym kosz­ty dostar­czenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynika­ją­cych z wybranego przez Kon­sumen­ta sposobu dostawy innego niż naj­tańszy zwykły sposób dostawy dostęp­ny w Sklepie inter­ne­towym). Sprzedaw­ca dokonu­je zwro­tu płat­noś­ci przy uży­ciu takiego samego sposobu płat­noś­ci, jakiego użył Kon­sument chy­ba, że Kon­sument wyraźnie zgodz­ił się na inny sposób zwro­tu, który nie wiąże się dla niego z żad­ny­mi kosz­ta­mi. Jeżeli Sprzedaw­ca nie zapro­ponował, że sam odbierze towar od Kon­sumen­ta, może wstrzy­mać się ze zwrotem płat­noś­ci otrzy­manych od Kon­sumen­ta do chwili otrzy­ma­nia towaru z powrotem lub dostar­czenia przez Kon­sumen­ta dowodu jej odesła­nia, w zależnoś­ci od tego, które zdarze­nie nastąpi wcześ
 9. Kon­sument ma obow­iązek zwró­cić towar Sprzedaw­cy, lub przekazać go oso­bie upoważnionej przez Sprzedaw­cę do odbioru niezwłocznie, jed­nak nie później niż w ter­minie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chy­ba, że Sprzedaw­ca zapro­ponował, że sam odbierze towar. Do zachowa­nia ter­minu wystar­czy odesłanie towaru przed jego upły­wem. Towar należy zwró­cić na adres Sprzedaw­cy: RPG Media Michał Bań­ka ul. Fran­cisz­ka Paszkowskiego 1, 05–840 Brwinów
 10. Kon­sument ponosi bezpośred­nie kosz­ty zwro­tu towaru.
 11. Jeżeli Kon­sument wybrał sposób dostar­czenia rzeczy inny niż naj­tańszy zwykły sposób dostar­czenia ofer­owany przez Sprzedaw­cę, Sprzedaw­ca nie jest zobow­iązany do zwro­tu Kon­sumen­towi ponie­sionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Kon­sument ponosi odpowiedzial­ność za zmniejsze­nie wartoś­ci towaru będące wynikiem korzys­ta­nia z niej w sposób wykracza­ją­cy poza konieczny do stwierdzenia charak­teru, cech i funkcjonowa­nia towaru.
 13. Pra­wo odstąpi­enia od umowy zawartej na odległość nie przysługu­je Kon­sumen­towi w odniesie­niu do umów: 
  1. o świad­cze­nie usług, jeżeli Sprzedaw­ca wykon­ał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kon­sumen­ta, który został poin­for­mowany przed rozpoczę­ciem świad­czenia, że po spełnie­niu świad­czenia przez Sprzedaw­cę utraci pra­wo odstąpi­enia od umowy,
  2. w której cena lub wyna­grodze­nie zależy od wahań na rynku finan­sowym, nad który­mi Sprzedaw­ca nie sprawu­je kon­troli i które mogą wys­tąpić przed upły­wem ter­minu do odstąpi­enia od umowy,
  3. w której przed­miotem świad­czenia jest towar niepre­fab­rykowany, wypro­dukowany według specy­fikacji Kon­sumen­ta lub służą­cy zaspoko­je­niu jego zindy­wid­u­al­i­zowanych potrzeb,
  4. w której przed­miotem świad­czenia jest towar ule­ga­ją­cy szy­bkiemu zep­su­ciu lub mają­cy krót­ki ter­min przy­dat­noś­ci do użycia,
  5. w której przed­miotem świad­czenia jest towar dostar­czany w zapieczę­towanym opakowa­niu, którego po otwar­ciu opakowa­nia nie moż­na zwró­cić ze wzglę­du na ochronę zdrowia lub ze względów higien­icznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przed­miotem świad­czenia są towary, które po dostar­cze­niu, ze wzglę­du na swój charak­ter, zosta­ją nierozłącznie połąc­zone z inny­mi towarami,
  7. w której przed­miotem świad­czenia są napo­je alko­holowe, których cena została uzgod­niona przy zawar­ciu umowy sprzedaży, a których dostar­cze­nie może nastąpić dopiero po upły­wie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad który­mi Sprzedaw­ca nie ma kontroli,
  8. w której Kon­sument wyraźnie żądał, aby Sprzedaw­ca do niego przy­jechał w celu doko­na­nia pil­nej naprawy lub kon­serwacji; jeżeli Sprzedaw­ca świad­czy dodatkowo inne usłu­gi niż te, których wyko­na­nia Kon­sument żądał, lub dostar­cza towary inne niż częś­ci zami­enne niezbędne do wyko­na­nia naprawy lub kon­serwacji; pra­wo odstąpi­enia od umowy przysługu­je Kon­sumen­towi w odniesie­niu do dodatkowych usług lub towarów,
  9. w której przed­miotem świad­czenia są nagra­nia dźwiękowe lub wiz­ualne albo pro­gramy kom­put­erowe dostar­czane w zapieczę­towanym opakowa­niu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10. o dostar­czanie dzi­en­ników, peri­odyków lub cza­sop­ism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  12. o świad­cze­nie usług w zakre­sie zak­wa­terowa­nia, innych niż do celów mieszkalnych, prze­wozu rzeczy, naj­mu samo­chodów, gas­tronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeni­a­mi rozry­wkowy­mi, sportowy­mi lub kul­tur­al­ny­mi, jeżeli w umowie oznac­zono dzień lub okres świad­czenia usługi,
  13. o dostar­czanie treś­ci cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku mate­ri­al­nym, jeżeli speł­ni­an­ie świad­czenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kon­sumen­ta przed upły­wem ter­minu do odstąpi­enia od umowy i po poin­for­mowa­niu go przez Sprzedaw­cę o utra­cie prawa odstąpi­enia od umowy.

§8 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe infor­ma­c­je o poza­są­dowych sposobach roz­pa­try­wa­nia rekla­macji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych pro­ce­dur dostęp­ne są w siedz­ibach oraz na stronach inter­ne­towych powia­towych (miejs­kich) rzeczników kon­sumen­tów, Wojew­ódz­kich Inspek­torów Inspekcji Hand­lowej oraz na stron­ie inter­ne­towej Urzę­du Ochrony Konkurencji i Kon­sumen­tów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 1. Możli­we jest sko­rzys­tanie przez Klien­ta z medi­acji. Listy stałych medi­a­torów oraz ist­nieją­cych ośrod­ków medi­a­cyjnych przekazy­wane są i udostęp­ni­ane przez Prezesów właś­ci­wych Sądów Okrę Klient będą­cy Kon­sumentem może również sko­rzys­tać z poza­są­dowych sposobów roz­pa­try­wa­nia rekla­macji i dochodzenia roszczeń poprzez złoże­nie swo­jej skar­gi za pośred­nictwem uni­jnej plat­formy inter­ne­towej ODR, dostęp­nej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Admin­is­tra­torem danych osobowych jest Michał Bań­ka prowadzą­cym dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą RPG MEDIA Michał Bań­ka, ul. Paszkowskiego 1, 05–840 Brwinów, NIP 5342191081, REGON 140228370, który przetwarza dane zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi prawa, w szczegól­noś­ci Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
 2. Admin­is­tra­tor danych przetwarza dane do następu­ją­cych celów: 
  1. Zawar­cia i wyko­na­nia umów (pod­stawa praw­na: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. Speł­ni­a­nia obow­iązków prawnych ciążą­cych na admin­is­tra­torze, w szczegól­noś­ci prowadzenia doku­men­tacji księ­gowej (pod­stawa praw­na: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może pod­nosić Admin­is­tra­tor lub jakie mogą być pod­nos­zone wobec Admin­is­tra­to­ra (pod­stawa praw­na: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Admin­is­tra­tor przetwarza dane przekazane mu w związku z zawar­ciem lub real­iza­cją umowy, w szczegól­noś­ci: imię i nazwisko, numer tele­fonu, adres e‑mail, adres.
 4. Podanie danych jest konieczne do real­iza­cji umowy oraz ze wzglę­du na obow­iąz­ki usta­wowe Admin­is­tra­to­ra (w szczegól­noś­ci — obow­iąz­ki podatkowe). Brak poda­nia danych uniemożli­wia zawar­cie oraz kon­tyn­uowanie umowy i wyko­nanie usta­wowych obow­iązków ciążą­cych na admin­is­tra­torze jako przedsię
 5. Dane osobowe mogą być przekazy­wane pod­miotom świad­czą­cym usłu­gi księ­gowe na rzecz Admin­is­tra­to­ra, a także dostaw­com zamówionych towarów wybranych przez Klienta.
 6. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługu­ją następu­jące prawa: 
  1. pra­wo do dostępu do swoich danych osobowych, ich spros­towa­nia, usunię­cia, jak również ograniczenia przetwarza­nia danych, wniesienia sprze­ci­wu wobec ich przetwarza­nia, a także pra­wo do przenoszenia danych,
  2. pra­wo do wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego – oso­ba, której dane przetwarzane są przez admin­is­tra­to­ra ma pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego, jeżeli uzna, iż doty­czące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obow­iązu­jące przepisy w zakre­sie ochrony danych osobowych. Organem nad­zor­czym w Polsce jest Prezes Urzę­du Ochrony Danych Osobowych.
 7. W celu sko­rzys­ta­nia z wyżej wymienionych praw, należy skon­tak­tować się z admin­is­tra­torem danych poprzez przesłanie stosownej wiado­moś­ci drogą pisem­ną na wyżej podany adres Admin­is­tra­to­ra, lub za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres: sklep@baniaka.pl
 8. Admin­is­tra­tor danych prze­chowu­je dane osobowe przez okres niezbęd­ny do wyko­na­nia obow­iązków wynika­ją­cych z zawartej umowy oraz dla celu ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogły się pojaw­ić w związku z zawartą umową. Dane prze­chowywane są przez okres ist­nienia prawnie uza­sad­nionego intere­su real­i­zowanego przez admin­is­tra­to­ra, nie dłużej jed­nak niż przez okres przedawnienia roszczeń w sto­sunku do oso­by, której dane doty­czą. Dane prze­chowywane są nie dłużej niż okres wynika­ją­cy z przepisów prawa stanow­ią­cych pod­stawę przetwarza­nia danych, m.in. okres przedawnienia zobow­iązań podatkowych, na które ma wpływ zawarta umowa.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zaw­ier­ane za pośred­nictwem Sklepu inter­ne­towego zaw­ier­ane są w języku polskim.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Inter­ne­towego, w tym prawa autorskie, prawa do jego nazwy, jego dome­ny inter­ne­towej, strony inter­ne­towej Sklepu, a także do logo­typów zamieszczanych na stron­ie (za wyjątkiem logo­typów i zdjęć prezen­towanych na Stron­ie Inter­ne­towej Sklepu w celach prezen­tacji towarów, do których to prawa autorskie należą do pod­miotów trze­ci­ch) należą do Sprzedaw­cy, a korzys­tanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgod­ny z Reg­u­laminem oraz za zgodą
 3. Sprzedaw­ca sto­su­je mech­a­nizm plików “cook­ies”, które pod­czas korzys­ta­nia przez Klien­tów ze Strony Inter­ne­towej Sklepu, zapisy­wane są przez ser­w­er Sprzedaw­cy na dysku twardym urządzenia koń­cowego Klien­ta. Stosowanie plików “cook­ies” ma na celu poprawne dzi­ałanie Strony Inter­ne­towej Sklepu na urządzeni­ach koń­cowych Klien­tów. Mech­a­nizm ten nie niszczy urządzenia koń­cowego Klien­ta oraz nie powodu­je zmi­an w urządzeni­ach koń­cowych Klien­tów ani w opro­gramowa­niu zain­stalowanym na tych urzą Każdy Klient może wyłączyć mech­a­nizm „cook­ies” w przeglą­darce inter­ne­towej swo­jego urządzenia koń­cowego. Sprzedaw­ca wskazu­je, że wyłącze­nie „cook­ies” może jed­nak spowodować utrud­nienia lub uniemożli­wić korzys­tanie ze Strony Inter­ne­towej Sklepu.
 4. Sprzedaw­ca zas­trze­ga sobie pra­wo do dokony­wa­nia zmi­an niniejszego reg­u­laminu z ważnych powodów, w szczegól­noś­ci: w przy­pad­ku zmi­any obow­iązu­ją­cych przepisów prawa, obow­iązku dos­tosowa­nia się do rozstrzyg­nięć uprawnionych władz pub­licznych, wprowadzenia nowych funkcjon­al­noś­ci Sklepu inter­ne­towego, zmi­any możli­wych sposobów real­iza­cji zamówień (w tym: zmi­any form płat­noś­ci, zmi­any sposobów dostawy), usunię­cia nie­jas­noś­ci lub błędów w reg­u­laminie, zmi­any danych Sprzedaw­cy. Sprzedaw­ca poin­for­mu­je Klien­tów o zmi­anach w reg­u­laminie, z co najm­niej 7 – dniowym wyprzedze­niem przed dniem wejś­cia w życie zmi­an poprzez zamieszcze­nie na stron­ie sklepu stosownej infor­ma­cji o zmi­an­ie reg­u­laminu, a także prześle na adres e‑mail Klien­tów, którzy dokon­ali rejes­tracji, stosowną infor­ma­cję na tem­at zmi­any reg­u­laminu (wraz z załąc­zonym reg­u­laminem w nowym brzmie­niu w for­ma­cie .pdf). Zmi­any reg­u­laminu nie będą miały wpły­wu na złożone i real­i­zowane zamówienia, które objęte są reg­u­laminem obow­iązu­ją­cym w chwili złoże­nia zamówienia.