Komu spodo­ba się Rada Pięciu?
27 sty­cz­nia 2023

Autor: Justes­sa

Kat­e­go­ria: Rada Pięciu

Podpowiadamy, w czyje gusta trafi taka gra karciana!

Chcesz pow­ięk­szyć swo­ją kolekcję gier, ale nie jesteś przeko­nany, na jaką się zde­cy­dować? Ostat­nio na rynku pojaw­iła się propozy­c­ja, której zakup powinieneś poważnie rozważyć. Szy­bkie par­tie, różne wari­anty poje­dynków i możli­wość posz­erza­nia swo­jej talii, to zaled­wie kil­ka z zalet, jakie ma Rada Pię­ciu. Nie jesteś pewien, czy ta opc­ja jest pozy­cją, która Cię zain­tere­su­je? W tym artykule postaramy się rozwiać Two­je wąt­pli­woś­ci związane z tym tematem! 

Rada Pięciu – dla kogo jest ta gra karciana?

Obec­nie na rynku gier zna­jdziesz ogrom prz­eróżnych propozy­cji. Nic więc dzi­wnego w tym, że planu­jąc zakup kar­cian­ki, chcesz się upewnić, iż będzie dla Ciebie dobrym wyborem. Kto powinien sięgnąć po Radę Pię­ciu w pier­wszej kolejności?

Fan kanału Baniak Baniaka

Wiesz, kim są syn­owie wuj­ka i gdzie moż­na spotkać pyn­g­wyny? Zda­jesz sobie sprawę, że zielona kred­ka w kieszeni może ura­tować życie? Jeżeli tak, to pewnie z zapartym tchem śledz­iłeś przy­gody grup HOBO, KŁM, GON, POPIÓŁ lub SUM. To właśnie słynne BCU, uksz­tał­towane przez Michała Bańkę, jest pod­stawą Rady Pię­ciu. Na kar­tach tej gry zna­jdziesz ulu­bionych bohaterów, a także ich przy­jaciół i wrogów. Gra­jąc, będziesz mieć okazję do wspom­i­na­nia ekscy­tu­ją­cych przygód badaczy Mitów. Ta propozy­c­ja jest wręcz ide­al­na dla miłośników Bani­ak Cthul­hu Uni­verse. W opakowa­niu jest aż 100 kart, z których możesz stworzyć taką tal­ię, która trafi w Twój gust. Gwaran­tu­je­my, że to będzie pięk­na sen­ty­men­tal­na podróż. 

Miłośnik twórczości H.P. Lovecrafta

Uwiel­bi­asz mroczne kli­maty i w wol­nych chwilach czy­tasz o nien­azwanej grozie cza­jącej się we wszechświecie? Dzieła pióra H.P. Love­crafta aż ocieka­ją bluźnier­czy­mi rytu­ała­mi, sza­leńst­wem i pot­wornoś­ci­a­mi rodem z naj­gorszych kosz­marów. W przy­pad­ku, gdy jesteś fanem tego typu prozy, Rada Pię­ciu będzie strza­łem w dziesiątkę! Jej główną ideą jest star­cie poczy­tal­noś­ci z obłę­dem. Każdy z opo­nen­tów ma za zadanie opowiedzieć się po jed­nej ze stron, by następ­nie stanąć ze sobą w szran­ki. Do tego na kar­tach zna­jdziesz isto­ty, które będą Ci doskonale znane z książek, jak cho­ci­aż­by Shub-Nig­gu­rath czy Mi-go.

Entuzjasta główkowania

Lubisz łamigłów­ki, a gry log­iczne to Twój konik? W takim razie możesz być pewny, że Rada Pię­ciu to pro­dukt dla Ciebie. To jed­na z tych gier, która poz­woli Ci pod­jąć prawdzi­we wyzwanie. Aby pokon­ać swo­jego prze­ci­wni­ka, powinieneś dokład­nie prze­myśleć, jakie kar­ty zna­jdą się w Two­jej talii. Pod­czas poje­dynku będziesz musi­ał kon­trolować sytu­ację na plan­szy, anal­izu­jąc, gdzie najlepiej położyć swo­je kar­ty, aby nie tylko obró­cić je na swój kolor, ale również, by zablokować ewen­tu­alne ata­ki współ­gracza. Co więcej, obier­a­jąc właś­ci­wą tak­tykę, powinieneś zarówno planować swo­je kole­jne kro­ki, jak i obser­wować, jaki­mi kar­ta­mi dys­ponu­je Twój prze­ci­wnik. To trudne, choć ciekawe zadanie będzie możli­we dzię­ki temu, że kar­ty na wierzchu sto­su oraz w schowku są widoczne dla obu Graczy. Rada Pię­ciu bez wąt­pi­enia spodo­ba się każde­mu, kto odczuwa satys­fakcję z gier wyma­ga­ją­cych myślenia. 

Pasjonat gier

Masz w swo­jej kolekcji różno­rakie gry plan­szowe i kar­ciane? W Twoim zbiorze nie może zabraknąć Rady Pię­ciu! To propozy­c­ja stwor­zona przez pasjonatów, którzy zad­bali zarówno o przy­jem­ny aspekt roz­gry­w­ki, jak i prak­ty­czne rozwiąza­nia. Kar­ty są w rozmi­arze 63.5 x 88.9 mm, więc bez prob­le­mu dopa­su­jesz do nich koszul­ki ochronne. Pon­ad­to pojemne opakowanie zmieś­ci nie tylko odpowied­nio zabez­piec­zoną tal­ię, ale również dodatkowe kar­ty, jakie będziesz mógł zdobyć na even­tach, pod­czas wyjątkowych pro­mocji. Warto też pod­kreślić, że ten artykuł będzie fan­tasty­cznym wyborem, gdy będziesz chci­ał zagrać turniej ze swoi­mi zna­jomy­mi. Łat­wo nauczysz się obow­iązu­ją­cych zasad, a przy tym sama roz­gry­wka prze­cięt­nie trwa 10–30 minut. 

Jak widzisz, Rada Pię­ciu to gra, która bez wąt­pi­enia zain­tere­su­je spore grono. Decy­du­jąc się na taki zakup, będziesz mógł spędz­ić wiele godzin na wspól­nych turnie­jach z przy­jaciół­mi, czy wiec­zornych par­tyjkach z drugą połówką. Sam zde­cy­duj, czy kupisz ją dla siebie, czy wręczysz ją jako prezent. Pamię­taj przy tym, że ten pro­dukt jest dedykowany osobom od 15. roku życia. W naszym sklepie zna­jdziesz również koszul­ki ochronne, które będą ide­al­nie dopa­sowane do tej konkret­nej gry. Już dziś odważ się wkroczyć w prawdzi­wą otchłań obłędu!

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opub­likowany. Pola, których wypełnie­nie jest wyma­gane, są oznac­zone sym­bol­em *