Jaki prezent wybrać dla ner­da pod choinkę? Poz­naj podręczni­ki RPG, na które nie wydasz fortuny!
8 grud­nia 2022

Autor: Justes­sa

Kat­e­go­ria: Podręczniki

Chcesz wręczyć przy­ja­cielowi na świę­ta podręcznik RPG? To świet­ny wybór dla miłośni­ka gier fab­u­larnych. Jed­nak tego typu artykuły zazwyczaj łączą się ze sporym wydatkiem. Obaw­iasz się, że Twój budżet nie wystar­czy na to, aby zro­bić atrak­cyjną niespodziankę bliskiej Ci oso­bie? Niepotrzeb­nie! Na rynku dostęp­ne są bard­zo intrygu­jące sys­te­my, których cena nie nad­wyręży moc­no Two­jego port­fela. Czy­taj dalej, a pod­powiemy Ci, jaki niedro­gi prezent najlepiej wybrać dla ner­da pod choinkę.

Jaki niskobudżetowy prezent pod choinkę będzie najlepszy dla nerda?

Twój przy­ja­ciel bez wąt­pi­enia będzie Ci wdz­ięczny, nieza­leżnie od tego, co mu wręczysz na świę­ta. Abyś jed­nak mógł spraw­ić wielką radość miłośnikowi RPG, podręcznik będzie strza­łem w dziesiątkę. Taki zakup będzie obiet­nicą wspól­nych przygód i eksplo­racji niez­nanych dotąd krain, a jak wiado­mo, dla fana erpegów, jeden świat to za mało. Jakie pro­duk­ty powinieneś wziąć pod uwagę?

Mars 2050

W przy­pad­ku, gdy Twój przy­ja­ciel uwiel­bia kli­maty sci­ence fic­tion, Mars 2050 będzie ide­al­ną grą dla niego. To uni­w­er­sum prze­niesie Was do niedalekiej przyszłoś­ci, w której ludzie zasiedlili Marsa i założyli na nim podziemne habi­taty. Nieste­ty w tym świecie, mieszkań­cy Czer­wonej Plan­e­ty zostali opuszczeni przez dowództ­wo z Zie­mi, przez co ludzie są zmuszeni nie tylko do eksplorowa­nia niez­nanych terenów, ale również do wal­ki o przetr­wanie. Takie realia będą świet­ną opcją do emocjonu­ją­cych przygód z całą drużyną. Ile kosz­tu­je taki podręcznik do RPG? W naszym sklepie kupisz go za niecałe 60 zł.

Zombie Chopper

Szukasz gry fab­u­larnej, która zag­waran­tu­je Two­je­mu przy­ja­cielowi i całej jego drużynie solid­ną dawkę śmiechu? W takim razie fan­tasty­cznym rozwiązaniem będzie Zom­bie Chop­per. Ta propozy­c­ja wprowadzi obdarowanego w postapokalip­ty­czne realia, w których ludzie zostali zamie­nieni w zom­bie, a świat uległ spus­tosze­niu. Jedyny­mi ocalały­mi są moto­cyk­liś­ci lub inni, którzy pod­czas pojaw­ienia się tajem­niczego wirusa byli co najm­niej wstaw­ieni. Tak, dobrze zrozu­mi­ałeś – w tym świecie alko­hol to jedyne remedi­um chroniące przed zgub­nym wpły­wem tego drob­nous­tro­ju. Gwaran­tu­je­my, że wcielanie się w wiecznie pod­ch­mielonych członków gan­gu wal­czą­cych zarówno z o wpły­wy w mieś­cie, jak i toczą­cych wal­ki z żywy­mi tru­pa­mi będzie miłą odmi­aną. W naszym sklepie ten podręcznik RPG kupisz za mniej niż 100 zł.

Potwór Tygodnia

Możesz sobie poz­wolić na wydatek rzę­du 150 zł? Jeżeli tak, Potwór Tygod­nia będzie ide­al­nym prezen­tem dla oso­by uwiel­bi­a­jącej hor­ro­ry. Ten sys­tem poz­woli Grac­zom wcielić się w łow­ców pot­worów, którzy podróżu­ją po kra­ju, lik­widu­jąc zagroże­nia. To rewela­cyj­na opc­ja szczegól­nie dla fana seri­ali takich jak np. Super­nat­ur­al, Z archi­wum X, czy Buffy, Pos­tra­ch Wam­pirów. Zapew­ni­amy, że tego typu upominek wywoła sze­ro­ki uśmiech na twarzy bliskiej Ci osoby.

Neuroshima 1.5

Jaki jeszcze niskobudże­towy prezent pod choinkę będzie atrak­cyjny dla ner­da? Jeżeli lubi kli­maty postapokalip­ty­czne, ale nie jest fanem zom­bi­aków, koniecznie zde­cy­duj się na zakupi­e­nie kul­towego erpe­ga – Neu­roshi­ma 1.5. To popraw­ione i udoskon­alone wydanie gry, która poz­woli Grac­zom odkry­wać zniszc­zony świat. W tym uni­w­er­sum na włas­nej skórze będą mogli odczuć niebez­pieczeńst­wa, jakie niosą za sobą nie tylko spotka­nia z inny­mi mieszkań­ca­mi pustkowi, ale także radioak­ty­wność, mutan­ci, czy niewystar­cza­ją­ca ilość zapasów. Podręcznik główny do tego sys­te­mu dostęp­ny jest u nas za około 60 zł, jed­nak dodat­ki do niego są zde­cy­dowanie tańsze. W zależnoś­ci od pub­likacji powinieneś się zmieś­cić w przedziale 20–35 zł.

Wiedząc, jaki niskobudże­towy prezent pod choinkę będzie najlep­szy dla ner­da, pozosta­je Ci tylko wybrać propozy­cję, która przy­pad­nie do gus­tu Two­je­mu przy­ja­cielowi. Wszys­tkie wymienione wyżej pro­duk­ty są dostęp­ne w asorty­men­cie naszego sklepu. Jeżeli nie jesteś pewny, po co sięgnąć, zawsze możesz kupić kartę podarunk­ową, którą u nas zna­jdziesz. Pon­ad­to możesz się u nas zaopa­trzyć w Krów­ki RPGÓWKI, mydeł­ka, przypin­ki, czy inne dro­bi­az­gi, które będą ide­al­nym dopełnie­niem świątecznej pacz­ki dla fana gier fabularnych. 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opub­likowany. Pola, których wypełnie­nie jest wyma­gane, są oznac­zone sym­bol­em *