Podręczni­ki RPG – jakie wybrać na prezent pod choinkę? Podpowiadamy!
1 grud­nia 2022

Autor: Justes­sa

Kat­e­go­ria: Podręczniki

Szukasz ide­al­nego świątecznego podarunku? Jeżeli chcesz trafić w gus­ta miłośni­ka RPG, podręczni­ki do gier fab­u­larnych będą fan­tasty­cznym pomysłem. Prob­le­mem może okazać się jed­nak to, że obec­nie na rynku zna­jdziesz prz­eróżne pro­duk­ty tego typu. Zas­tanaw­iasz się, jak spośród wielu artykułów wybrać najlep­szy upominek? W tym artykule pod­powiemy Ci, jakie podręczni­ki RPG będą świet­nym prezen­tem pod choinkę.

Jakie podręczniki RPG warto wybrać na prezent pod choinkę?

Nieza­leżnie od tego, czy oso­ba, którą chcesz obdarować, staw­ia w grach fab­u­larnych swo­je pier­wsze kro­ki, czy jest doświad­c­zona w tej dziedzinie, zawsze bierz pod uwagę jej pref­er­enc­je. Zori­en­tuj się, jakie sys­te­my już posi­a­da, aby nie zdublować podarunku. Co w przy­pad­ku, gdy nie wiesz, jakie konkret­nie tytuły mogą zaciekaw­ić bliską Ci osobę? Aby wybrany przez Ciebie prezent trafił w jej gust, poświęć swój czas, aby zaob­ser­wować, co ją intere­su­je. Taką decyzję ułatwią Ci książ­ki, filmy, czy seri­ale, które lubi Twój przyjaciel.

Gry w klimacie fantasy

Mówiąc o grach fab­u­larnych, bard­zo częs­to pier­wsze, co przy­chodzi do głowy to kli­mat fan­ta­sy. W końcu stereo­ty­powa erpe­gowa druży­na to elf, kras­nolud, niziołek i człowiek, którzy rusza­ją staw­ić czoło pot­worom, lub poszuku­ją ukry­tych arte­fak­tów. Jeżeli więc szukasz czegoś w tym typ­ie, nie możesz pom­inąć dwóch abso­lut­nych klasyków.

Dungeons & Dragons

Lochy i Smo­ki to abso­lut­ny filar gier fab­u­larnych. To właśnie od tej, wydanej w lat­ach 70., propozy­cji tak naprawdę wszys­tko się zaczęło. Choć ukaza­ło się już kil­ka edy­cji, to hitem wśród miłośników RPG jest obec­nie pią­ta. W naszym sklepie zna­jdziesz szereg ciekawych dodatków, które zde­cy­dowanie uatrak­cyjnią roz­gry­wkę. Przy tym, cena takich książek jest niższa niż 200 zł. Pon­ad­to w naszej ofer­cie posi­adamy pro­duk­ty anglo­języ­czne, których nie ma i nieste­ty nie będzie już w języku pol­skim. Jeżeli Twój przy­ja­ciel dobrze posługu­je się ang­iel­skim, możesz zaskoczyć go taką niespodzianką.

Warhammer

Kole­jnym filarem RPG w kli­ma­cie fan­ta­sy jest Warham­mer. Cho­ci­aż nie tak dawno została wydana już 4. edy­c­ja tego sys­te­mu, to wielu miłośników wielkim sen­ty­mentem darzy 2. edy­cję. To propozy­c­ja, która poz­woli Grac­zom przemierzać różne prow­inc­je Imperi­um, przeży­wa­jąc hero­iczne przy­gody lub mierząc się z siła­mi Chao­su. Ta gra fab­u­lar­na posi­a­da wiele dodatków, czy ofic­jal­nych sce­nar­iuszy, które zde­cy­dowanie wzbo­gacą roz­gry­wkę. Prze­bier­aj między taki­mi podręcznika­mi, a pomożesz posz­erzyć kolekcję swo­jego przy­ja­ciela o braku­jące pub­likac­je. Cho­ci­aż w fan­domie pojaw­ia­ją się liczne spory miłośników 2. i 4. edy­cji, to jed­nak warto pamię­tać, że pomi­mo wszys­tko, to fani tego samego uni­w­er­sum. Na jaki wydatek powinieneś się przy­go­tować? Podręcznik główny to koszt około 140 lub 210 zł, w zależnoś­ci od edy­cji. Nato­mi­ast ceny pozostałych książek waha­ją się od 60 do 150 zł.

Gry detektywistyczne

Oso­ba, której chcesz zro­bić prezent, intere­su­je się kli­mata­mi detek­ty­wisty­czny­mi? W przy­pad­ku, gdy lubi czuć dreszczyk emocji i wytężać mózg, szuka­jąc pos­zlak, warto to wyko­rzys­tać! Na naszych półkach zna­jdziesz opc­je, które bez wąt­pi­enia przy­pad­ną do gus­tu każde­mu miłośnikowi tajemnic.

Zew Cthulhu

Niezwyk­le pop­u­larnym wyborem, który wprowadzi obdarowanego w mroczny świat lat 20., jest Zew Cthul­hu. Pod­czas sesji bohaterowie będą musieli się zmierzyć z zagad­ka­mi, które częs­to wykracza­ją poza real­ny, znany człowiekowi świat. Prowadzeni przez Graczy badacze będą mieli okazję poz­nawać plu­gawą wiedzę, która nieod­wracal­nie wpłynie na ich umysł. Dużą zaletą jest to, że obec­nie wydane jest sporo dodatków do tego sys­te­mu, które poz­wolą bliskiej Ci oso­bie posz­erzać swo­ją wiedzę związaną z tym uni­w­er­sum. Księ­ga Strażni­ka w naszym sklepie kosz­tu­je nieco pon­ad 200 zł, a pozostałe obsz­erne pub­likac­je mogą trafić w Two­je ręce za cenę od 130 do 499 zł. 

Na tropie Cthulhu

Bard­zo intere­su­jącą propozy­cją jest także Na tropie Cthul­hu. To wyjątkowa gra śled­cza, która poz­woli Grac­zom odczuć nie tylko krymi­nal­ny dreszczyk, ale też grozę. Jej realia przeniosą drużynę do lat 30. ubiegłego wieku, gdzie będzie mogła odczuć zarówno ludzkie okru­cieńst­wo, jak i wpły­wy Przed­wiecznych na otacza­ją­cych ją świat. Ta gra fab­u­lar­na wyróż­nia się za sprawą świet­nej, płyn­nej mechani­ki GUMSHOE, która poz­woli bohaterom łączyć pos­zla­ki, jakie zna­jdą na swo­jej drodze. Takie rozwiązanie da Grac­zom możli­wość real­nego wczu­cia się w śledzt­wo, ponieważ posi­adane zdol­noś­ci zag­waran­tu­ją im automaty­czne sukcesy w znalezie­niu tropów. Zatem zadaniem drużyny nie będzie poszuki­wanie śladów, a ich spraw­na i traf­na inter­pre­tac­ja. Dużym atutem tej pub­likacji jest to, że w jej środ­ku jest kod QR, który poz­woli na pobranie podręczni­ka w wer­sji PDF, a to wszys­tko, za nieco pon­ad 200 zł.

Gry dla fanów horroru

Obaw­iasz się, że prz­er­aża­jące gry są złą opcją na świę­ta? Nic bardziej myl­nego! Miłośni­cy moc­nych wrażeń będą zach­wyceni, gdy pod choinką zna­jdą podręczni­ki RPG w ich ulu­bionym kli­ma­cie. Między jaki­mi pro­duk­ta­mi warto wybierać?

Wampir: Maskarada

Rewela­cyjnym rozwiązaniem jest pią­ta edy­c­ja Wam­pi­ra: Maskarady. To słyn­ny sys­tem, który pozwala Grac­zom na wcielanie się w wam­piry zma­ga­jące się z włas­nym Gło­dem, czy wal­czące o wpły­wy poli­ty­czne. Tysiące fanów na całym świecie pokochały tę grę za roz­gry­w­ki pełne obaw o swo­je człowieczeńst­wo, czy za toczące się w kulu­arach spis­ki. To klasy­cz­na propozy­c­ja, która daje Grac­zom możli­wość ode­gra­nia przy­gody w XXI wieku. Twój przy­ja­ciel ma podręcznik główny? Możesz pod choinką umieś­cić któryś z atrak­cyjnych dodatków do tego sys­te­mu. Takie artykuły kosz­tu­ją w grani­cach 170 zł.

Kult: Boskość Utracona

Następ­ną grą fab­u­larną, która wprowadzi Graczy w pełen kosz­marów świat, jest Kult: Boskość Utra­cona. Przed­staw­iony w niej świat jest iluzją, przez którą mogą się prze­drzeć wyłącznie nieliczni. Bohaterów zewsząd otacza zło i zep­su­cie, choć częs­to nawet tego nie zauważa­ją. W końcu umysł ludz­ki chroni rozch­wianą psy­chikę, wyp­ier­a­jąc pojaw­ia­jące się okrop­noś­ci. Wciela­jąc się w drużynę, Gracze będą mieli okazję zmierzyć się z iluz­ja­mi i skon­fron­tować się z prawdzi­wym złem. Pięknie wydany podręcznik z mnóst­wem mrocznych ilus­tracji może być Twój za około 250 zł, a dodat­ki kupisz za mniej więcej 200 zł. 

Vaesen

Atrak­cyjnym rozwiązaniem dla miłośników hor­rorów jest również Vae­sen. To sys­tem osad­zony w goty­ckim świecie Mity­cznej Półno­cy. To tam bohaterowie zaan­gażu­ją się w rozwikłanie tajem­nic i pomoc ludziom nękanym przez leg­en­darne pot­wory. W tym uni­w­er­sum pojaw­ia­jące się isto­ty z ludowych wierzeń, czy z mitów, są na porząd­ku dzi­en­nym. Mon­stra decy­du­ją się na kon­frontację z ludź­mi, którzy skupili się na zbyt ekspan­sy­wnym roz­wo­ju miast. Widocznie ci głup­cy zapom­nieli o tym, że jest na świecie potę­ga, której nie powin­ni lekce­ważyć. Ile kosz­tu­je taki podręcznik? Aby zaopa­trzyć się w Vae­sen, wystar­czy, że Twój budżet będzie się­gał 200 zł. Z kolei zbiór sce­nar­iuszy kosz­tu­je niecałe 140 zł. 

Gry w klimacie postapokaliptycznym

Bliska Ci oso­ba lubi gry, czy filmy w kli­ma­cie postapokalip­ty­cznym? Jeżeli fas­cynu­je ją wal­ka o przetr­wanie w nieprzy­jaznym środowisku i chylą­cy się ku upad­kowi świat, mamy dla Ciebie ciekawą propozycję.

Mutant: Rok Zerowy

God­ną polece­nia grą fab­u­larną w tym kli­ma­cie jest Mutant: Rok Zerowy. Ta pub­likac­ja poz­woli Grac­zom odkry­wać upadły, pełen pustkowi świat. Choć może się wydawać, że na Zie­mi nie ostało się życie, to ruiny miast zamieszku­je Lud. Nie myl ich jed­nak z ludź­mi – to mutan­ci, których ciała, czy umysły zdolne są do pon­ad­prze­cięt­nych wyczynów. To uni­w­er­sum poz­woli Two­je­mu przy­ja­cielowi i jego drużynie przemierzać niez­nane tere­ny i przeży­wać pełne akcji przy­gody. To opc­ja, na którą wydasz około 200 zł. 

Korzys­ta­jąc z naszych porad, będziesz wiedzi­ał, jakie podręczni­ki RPG warto wybrać na prezent pod choinkę. Wystar­czy, że zde­cy­du­jesz który z kli­matów będzie odpowiadał bliskiej Ci oso­bie, a szy­bko przy­go­tu­jesz świąteczną niespodziankę. Możesz też postaw­ić na kartę podarunk­ową, a wtedy Twój przy­ja­ciel będzie mógł samodziel­nie wybrać tytuł, który go najbardziej intere­su­je. Wszys­tkie wymienione wyżej propozy­c­je zna­jdziesz w asorty­men­cie naszego sklepu. Kupisz u nas także drob­ne akce­so­ria, czy Krów­ki RPGÓWKI, które będą fan­tasty­cznym uzu­pełnie­niem pacz­ki od Mikołaja. 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opub­likowany. Pola, których wypełnie­nie jest wyma­gane, są oznac­zone sym­bol­em *