Dla wielu osób ide­al­ny syl­west­er to taniec, muzy­ka i zabawa w tłu­mie do białego rana. Jest jed­nak spore grono, które zami­ast na zor­ga­ni­zowaną, wielką imprezę, woli wybrać się na sesję RPG. Jeżeli wraz ze swo­ją ekipą planu­je­cie przy­witać nowy rok przy grach fab­u­larnych, warto, abyś­cie się należy­cie przy­go­towali do takiego wydarzenia. Zas­tanaw­iasz się nad tym, jak spraw­ić, by wszyscy dłu­go wspom­i­nali tę roz­gry­wkę? Czy­taj dalej, a poz­nasz kil­ka rad związanych z tym, jak przyszykować taką przy­godę, która zapa­da w pamięć!

czy­taj dalej